Dotace na solární ohřev vody

Nové metodické pokyny a formuláře krycích listů

V lednu 2017 startuje nová 3. výzva na podporu výstavby bytových domů. V této souvislosti byly vydány nové metodické pokyny a formuláře krycích listů a také aktualizovány podmínky 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy.

Nový Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek a Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram NZU - BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí  vydává Státní fond životního prostředí ČR. Nové jsou rovněž formuláře krycích listů technických parametrů pro všechny výše uvedené výzvy spolu s dalšími souvisejícími dokumenty.

Jednou z nezbytných příloh žádosti je krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Vzhledem k rozšíření podporovaných opatření, ke stávajícím krycím listům přibyla nová příloha a byly odstraněny některé malé nedostatky, což ale nic nemění na struktuře formuláře. Upozornění: strukturu formuláře krycího listu nelze měnit z důvodů nemožnosti nahrávaní dat do systému.  

Bonusy za kombinace dotovaných opatření

Vyměnit starý kotel za nový díky kotlíkovým dotacím a současně zateplit dům s programem Nová zelená úsporám bude nově ještě výhodnější. K dotacím z programu Nová zelená úsporám přibude zcela mimořádný dotační bonus až 40 tisíc korun pro ty, kteří oba tyto programy zkombinují. Navíc se v NZÚ rozšiřuje nabídka dotací v oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických elektráren dosáhne až 150 000 korun u větších systémů. O obě novinky mohou majitelé rodinných domů žádat od 4. září letošního roku.

„Program Nová zelená úsporám se nám podařilo nastartovat opravdu ve velkém. S vyplacenými dvěma miliardami korun více než 12,5 tisícům příjemcům dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům u nás,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Nově chceme motivovat všechny domácnosti, které dosud energeticky úsporná opatření svých nemovitostí a výměnu starého kotle odkládaly. Pokud zkombinují nákup kotle z 2. vlny kotlíkových dotací, která odstartuje ve většině krajů v září, a zateplení s podporou z programu Nová zelená úsporám, dostanou navrch bonus až 40 tisíc korun.“Na co konkrétně se bonus vztahuje, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje: „Bonus získají ty domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný úsporný zdroj tepla. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.“ Zároveň Petr Valdman ale upozorňuje, že se bonus nevyplácí zpětně k již podané žádosti z programu Nová zelená úsporám.Ještě více uspoří domácnosti v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek. „Pro majitele domů v těchto oblastech i nadále platí finanční zvýhodnění ve výši 7,5 tisíce korun v rámci kotlíkových dotací, které se v krajích naplno rozjedou na podzim. Dalším minimálně desítkám tisícům zájemců tak umožníme pořídit si moderní, úsporný a ekologický zdroj tepla téměř za ‚hubičku‘,“ dodává ministr Brabec.

Další novinky NZÚ cílí na uživatele solárních systémů

Půl roku poté, co ministerstvo rozšířilo program Nová zelená úsporám i na výstavbu bytových domů v „pasivním“ standardu a podporu moderních stavebních prvků – zelených střech a využívání tepla z odpadní vody, přichází s dalšími zajímavými novinkami. Čerstvě přidává novou oblast podpory na pořízení solární fotovoltaické elektrárny s vyšším instalovaným výkonem (více než 4 000 kWh/rok) a s dotací až 150 tisíc korun, a zároveň nově nabízí dotaci i těm žadatelům, kteří již peníze na solární systém získali, ale rádi by ho dále rozšířili a zefektivnili. O novinky si mohou domácnosti začít žádat od 4. září letošního roku.

„Nově zavedená oblast podpory na pořízení větší fotovoltaické elektrárny otevírá reálnou možnost získat podporu i na domy s vyšší spotřebou elektřiny. Novinku přivítají zejména majitelé vícegeneračních domů či rodiny s malými dětmi, kde se často pere prádlo, myje nádobí a spotřebuje se více teplé vody. Vyrobenou energií mohou vytápět dům, ohřívat vodu i dodávat elektřinu do vnitřních rozvodů domu. Energii, kterou v domě nespotřebují, mohou akumulovat a večer s ní například dobít elektromobil,“ vysvětluje Petr Valdman.

Ti žadatelé, kteří si solární systém už dříve s dotací Nová zelená úsporám pořídili, mají od září možnost ho rozšířit na výkonnější a sofistikovanější systém. „V praxi to znamená, že například solární termický systém pro přípravu teplé vody budou moci rozšířit a využívat ho i pro vytápění nebo si budou moci pořídit další fotovoltaické baterie ke stávajícímu fotovoltaickému systému, tak aby dosáhli na vyšší účinnost. Domácnosti si tak budou moci s dotací pořídit nejdříve jednodušší systémy a následně je s ohledem na své finanční možnosti s další dotací postupně rozšiřovat,“ doplňuje Petr Valdman s tím, že pro přiznání dotace musí dojít ke zvýšení celkově využitelného zisku v budově o 20 % oproti předchozí žádosti.

„Obliba solárních systémů, jakožto ekologických zdrojů energie pro ohřev vody nebo přitápění, rok od roku narůstá. V západních zemích je pak zcela naprostým standardem. Podporovat takové zdroje energie i u nás je naší velkou prioritou,“ uvádí ministr Richard Brabec.

„Ještě lepší podmínky Nové zelené úsporám pro solární ohřev, střešní fotovoltaiky nebo baterie je jednoznačně krok dobrým směrem, stejně jako bonus k novému domácímu obnovitelnému zdroji z kotlíkových dotací. Ve světě je o sluneční energii stále větší zájem, výroční statistiky využívání solární energie opět překonaly loňské rekordy. My jako zástupci solárního sektoru v Česku vítáme, že Ministerstvo životního prostředí tyto trendy sleduje a rozhodlo se podpořit domácnosti, které chtějí čistou energii. Vlastní elektřinu ze slunce si loni začalo vyrábět několik dalších stovek zákazníků. Klidně by to mohlo být o dva řády víc, trh na to čeká. Odhadujeme, že vylepšené podmínky Nové zelené úsporám přilákají tisíce dalších zájemců,“ dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Státní fond životního prostředí ČR sleduje vysoký zájem právě o dotace na solární systémy. „Tvoří třetinu ze všech žádostí, čímž se stávají druhou nejpopulárnější oblastí mezi žadateli, hned po zateplování domů. Dotaci na solární systémy již obdrželo 5 395 žadatelů, úhrnem bylo vyplaceno téměř 233 milionů korun,“ shrnuje aktuální výsledky Petr Valdman.

Nová zelená úsporám – nejefektivnější dostupná dotace pro bydlení

Dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám běží od roku 2014 a patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Státní fond životního prostředí ČR, který program administruje, přijal na 24 tisíc dotačních žádostí na více než 5 miliard korun, z nichž vyplatil dvě miliardy korun. Finanční podpora směřuje na energeticky úsporné renovace rodinných a bytových domů, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a instalaci obnovitelných zdrojů energie.

K velké oblibě dotačního programu přispívá mj. fakt, že na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší energetické úpravy domu, například výměnu oken či dveří, či částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na energetické úspoře dosáhnout až 50 % z celkových výdajů. Průměrná výše dotace pro zateplení RD je téměř 215 tisíc korun a pro zateplení BD pak přes 805 tisíc korun. Program běží nepřetržitě, o dotaci je možné požádat kdykoliv až do roku 2021 nebo do vyčerpání prostředků v programu.

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů z emisních povolenek, o něž se rovným dílem dělí program Nová zelená úsporám a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Asociace Šance pro budovy v Praze pořádala před několika týdny workshop o renovačních programech v regionu CEE a v oblasti programů pro renovaci rodinných domů ČR sklidila díky NZÚ největší obdiv. „Ukazuje se, že v této oblasti je pro ostatní země ČR jakýmsi “Německem“ střední a východní Evropy,” potvrdil Ondřej Šrámek za asociaci.

Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Nová zelená úsporám a novela stavebního zákona

K 1. lednu 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která se dotýká i některých postupů v administraci žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám.

Níže vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn a jejich dopad do programu.

Stavební úřad mi nevydal stanovisko k mému stavebnímu záměru, lze jej něčím nahradit?

Novela stavebního zákona rozšiřuje okruh záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení a některé stavební úřady tak u jednodušších změn stávajících domů nechtějí vydávat žádná stanoviska. V takovém případě můžete oficiální stanovisko stavebního úřadu nahradit např. záznamem z proběhlého ústního jednání, případně i čestným prohlášením, že jste svůj záměr se stavebním úřadem řádně projednal, a že záměr nevyžaduje žádné povolení.

V případě stavebních záměrů vyžadující nějakou formu povolení, tedy zejména v případě nové výstavby nebo větší změny stávajícího domu (realizace přístavby či nástavby a další stavební úpravy, při nichž dochází k zásahu do nosných konstrukcí nebo k výrazné změně vzhledu) nebo v případě památkově chráněných staveb, se postup nemění – stanovisko stavebního úřadu bude i nadále vyžadováno – většinou se bude jednat o vydané stavební povolení či souhlas s provedením ohlášené stavby.

Jak mám doložit dokončení realizace?

Výrazné proměny doznaly postupy spojené s formálním dokončením stavby. U většiny rodinných domů nebude stavební úřad již nadále vydávat kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby.
Doklad o dokončení realizace bude mít nejčastěji podobu:

  • stavební záměry nevyžadující žádné povolení: zpráva technického dozoru;
  • změny stávajících domů vyžadující povolení: kopie formuláře „Ohlášení dokončení stavby“ a zpráva technického dozoru;
  • nově postavené domy: aktuální výpis z Katastru nemovitostí, ve kterém bude nemovitost zapsána s požadovaným účelem užívání včetně přiděleného čísla popisného.

Více informací o dokončování staveb naleznete v metodických pomůckách ministerstva pro místní rozvoj:Zápis stavebních objektů do RÚIAN po 1. 1. 2018 a Kolaudace rodinných domů po novele stavebního zákona.

Jak je to s technickým dozorem stavebníka, musím si ho zajistit? Kdo ho může vykonávat?

Stavební zákon již dříve požadoval, aby stavebník u staveb financovaných z veřejných rozpočtů zajistil technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Novela tento požadavek dále zpřísňuje, když vymezuje okruh osob, které jsou oprávněny tyto činnosti vykonávat. Nově tak musí technický dozor stavebníka zajišťovat výhradně autorizovaná osoba – tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr či technik (s přihlédnutím k jeho oboru autorizace či specializaci). Technický a autorský dozor může vykonávat stejná osoba.

V případě žádosti z oblasti podpory A musíte po dokončení realizace doložit závěrečnou zprávu odborného technického dozoru. Činnost technického a autorského dozoru by měla být vykonávána nezávislou osobou, která není v pracovněprávním, smluvním nebo jiném vztahu s dodavatelem stavby (realizační firmou). Výdaje na zajištění technického či autorského dozoru lze uplatnit jako způsobilé.

Více informací k problematice technického a autorského dozoru u staveb financovaných z veřejných rozpočtů naleznete v metodické pomůcce ministerstva pro místní rozvoj: Výkon technického dozoru stavebníka.

Jak je to se soubory staveb, mám dva samostatně stojící rodinné domy, avšak pouze jedno číslo popisné, mohu získat podporu?

Obecně to možné je, každý případ však má svá specifika, a proto vám doporučujeme konzultovat je na jakémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR ještě před podáním žádosti. Pokud máte pod jedním číslem popisným zaevidovány dvě a více samostatných staveb, kdy každá z nich samostatně splňuje definici rodinného domu, bude na tyto stavby zpravidla nahlíženo jako na oddělené domy a bude umožněno podat si žádosti na jednotlivé stavby.

Zdroj:https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/aktuality/

Dotace z programu Nová zelená úsporám šetří náklady domácností na energie

Zatímco suché jaro trápí vodohospodáře a zemědělce, stavebníci se radují. Naplno se pouští do staveb a rekonstrukcí, počítají finance. Výraznou úsporu jim pátým rokem nabízí úspěšný dotační program Nová zelená úsporám. S financováním energeticky úspornějšího a zároveň pro životní prostředí šetrnějšího bydlení pomohl již 28 tisícům žadatelů.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR rozdělily majitelům rodinných a bytových domů přes 6 miliard korun a s dvojnásobnou částkou počítají na další 4 roky. Pro desítky tisíc domácností to může znamenat příspěvek v řádu statisíců korun.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je v současnosti hodnocen jako nejúspěšnější program v ČR v oblasti úspor energie. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce, má velmi dobrou bilanci jak z hlediska efektivnosti vynaložených nákladů na dosažené úspory, tak i z pohledu čerpání prostředků. „Podle výroční zprávy, kterou jsme předložili vládě na stůl, se nám od roku 2014 povedlo ušetřit v konečné spotřebě asi 3,36 PJ energie a snížit emise CO2 o 384 tisíc tun ročně. A zapomenout nesmíme ani na pozitivní přínos pro ekonomiku a trh práce,“ bilancuje ministr.

Příznivou situaci vidí i v oblasti čerpání. „Od roku 2014 jsme schválili podporu 28 tisícům žadatelů, což představuje částku 6,4 miliardy korun. Polovinu z toho jsme již poslali na účty příjemců a peníze odcházejí každý týden, jakmile žadatelé doloží faktury za realizovaná opatření,“ informuje ministr Brabec. Se zhruba dvojnásobnou částkou přitom počítá i na další 4 roky. „Aktuálně jsme vyčíslili celkové investice do programu na 18,7 miliard korun, jde však o předpoklad. Rozpočet závisí na skutečných ročních výnosech z prodeje emisních povolenek, z nichž je program financován,“ uvádí Richard Brabec.

Finanční prostředky programu Nová zelená úsporám směřují především na energeticky úsporné renovace, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a obnovitelné zdroje energie. Dotaci mohou získat majitelé rodinných nebo bytových domů a také budovy veřejného sektoru. Stát tím podporuje snižování energetické náročnosti budov a úsporu energií a snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Předností programu je stabilita a možnost čerpat dotace postupně

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana, jehož úřad dotace vyplácí, stojí za úspěchem programu Nová zelená úsporám jeho efektivní a stabilní nastavení. „Velkou výhodou programu je, že finanční prostředky nabízíme dlouhodobě za stabilních podmínek. Každoročně rozšiřujeme i spektrum podporovaných opatření v závislosti na rozvoji nových technologií. Vycházíme více vstříc finančním možnostem stavebníků, kteří si mohou stavební úpravy rozložit do více etap a čerpat postupně nebo mohou využívat kombinaci s jinými dotačními programy rezortu a čerpat bonusy,“ vypočítává přednosti dotačního programu Petr Valdman.

Od loňského roku rezort například rozšířil podporovaná opatření o moderní úsporné technologie, jako jsou zelené střechy nebo systémy na využívání tepla z odpadní vody. Velký zájem eviduje Státní fond životního prostředí ČR i o nově dotované, výkonnější fotovoltaické systémy, na které přispívá částkou až 150 tisíc korun na dům. „Nerozhodnuté domácnosti hojně slyší na čerstvě zavedený motivační bonus, kdy vyplácíme 40 tisíc korun za kombinaci programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací, a těší nás i vzrůstající zájem o dotace na stavbu rodinných domů v pasivním standardu, na něž přispíváme částkou až 450 tisíc korun. Těch přijímáme v průměru 500 ročně,“ uvádí ředitel Valdman. Domy vystavěné s podporou programu tak představují zhruba 3,6 procent celkového počtu dokončených rodinných domů.

„Nová zelená úsporám je příkladem dobře nastaveného programu. Svým záběrem, co se týče finanční alokace a podpořených projektů, je ve střední a východní Evropě zcela unikátní,“ sdělil Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. „Průběžný příjem žádostí, nízká administrativa a stabilní podmínky vytváří potřebnou důvěru žadatelů,“ doplnil závěrem.

Dům zateplíte za poloviční náklady

Program však nepodporuje jen nejmodernější úsporné technologie, ale i klasické zateplování. To je oblast, o kterou je mezi žadateli největší zájem. Částka, kterou lze z dotačního programu na zateplení získat, není totiž vůbec zanedbatelná. „U zateplení domů, tedy fasády, stropů, podlahy nebo výměny oken a dveří, se příspěvek pohybuje v průměru kolem 250 tisíc korun. U bytových domů je to přes 820 tisíc korun,“ vyčísluje ředitel Petr Valdman. Dotace se může vyšplhat až na 50 procent z celkových výdajů na projekt. Nemusí přitom jít vždy o komplexní rekonstrukci domu. Na dotaci dosáhnou i majitelé, kteří plánují jen částečnou renovaci, například jen výměnu oken a dveří či částečné zateplení.

S žádostí raději neotálejte

Program poběží do roku 2021, případně do vyčerpání finančních prostředků. „I když peněz má program k dispozici zatím dostatek, lidé by si určitě neměli nechat přípravu žádosti na poslední chvíli. Rok 2021 se blíží a zkušenosti ukazují, že časová rezerva u větších renovací je důležitá. Navíc například nárok uplatnit 40tisícový bonus je možné maximálně do dvou let od získání dotace na nový kotel,“ uzavírá ředitel Petr Valdman.

Nevíte si rady? Poradíme

Aby bylo podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám co nejsnazší, mohou zájemci i žadatelé nalézt mnoho užitečných informací v on-line poradenském centru na webu programu www.novazelenausporam.cz. Kromě seznamu spolehlivých specialistů, dodavatelů i doporučených výrobků tu nechybí vzorové projekty konkrétních podpořených domů, kalkulačka pro výpočet výše dotace či návod, jak u vyřizování dotace postupovat.  A v dohledné době se mohou žadatelé těšit na přehlednější a modernější webové stránky.

Kdo stále tápe v tom, na co všechno lze dotaci získat a co vlastní žádost obnáší, může se obrátit přímo na některé z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR nebo na bezplatnou telefonní linku 800 260 500. V průběhu roku také pracovníci Fondu bezplatně radí na celé řadě seminářů, výstav a veletrhů. O pravidelný přísun aktualit a příkladů z dotační praxe SFŽP ČR se postará i e-mailový zpravodaj nebo tištěný měsíčník Priorita, které lze objednat opět zdarma na www.sfzp.cz.

ZDROJ: https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=2

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník