Nemrznoucí kapalina pro solární systémy Kolekton

 

Pro naše solární systémy používáme nemrznoucí směs Kolekton P Super. Výrobce této kapaliny je firma Agrimex s.r.o. Jedná se o teplonosnou kapalinu s nízkým bodem tuhnutí vhodnou do všech typů slunečních kolektorů. Kapalina je na bázi glykolu s přidanými nejedovatými inhibitory koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené teplené stability a prodloužené životnosti. Zámrzná teplota je -30°C, v případě nižších teplot se vytvoří ledová kaše, bez trhavých účinků na solární panely. Pracovní teploty jsou do 230°C při tlaku do 2.5MPa. Krátkodobé přehřátí může být až 300°C. Teplota varu v normálních podmínkách je 105°C. Předpokládaná životnost této nemrznoucí kapaliny do slunečních kolektorů je až 10 let. Výrobce doporučuje 1x za 2 roky provádět kontrolu na zámrnou teplotu. Kapalina se dodává v nevratných palstových obalech o objemu 25l.

 

Základní fyzikální a chemické vlastnosti nemrznoucí směsi:

 • Vzhled : mírně viskózní kapalina Barva: čirá, bezbarvá
 • Zápach (vůně) : slabý zápach po surovinách
 • Prahová hodnota zápachu : nestanovena
 • Hodnota pH (20°C) : 7,0 – 8,0
 • Teplota tání (°C) : cca -30 ( neředěný)
 • Teplota (rozmezí teplot) varu ( °C ) : < 105 (při podtlaku 0,5 atm 86 °C)
 • Bod vzplanutí ( °C ) : > 110
 • Rychlost odpařování : 0,01 (n-butylacetát = 1)
 • Hořlavost : hořlavá kapalina (hořlavina IV. třídy)
 • Meze výbušnosti : horní mez (% obj.) : 17,4 dolní mez (% obj.) : 2,6
 • Tlak páry (při 20°C) : 0,2 hPa
 • Hustota páry : 2,6 (vzduch = 1)
 • Relativní hustota ( při 20°C) : < 1040 kg/m3
 • Rozpustnost (při 20°C) : - ve vodě rozpustný v libovolném poměru - v tucích nestanovena - v polárních rozpouštědlech rozpustný
 • Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : - 1,4 log Pow (propylénglykol)
 • Teplota samovznícení ( °C ) : není k dispozici (nepravděpodobné)
 • Teplota rozkladu : není k dispozici
 • Viskozita : 5 mPa.s (20 °C)
 • Výbušné vlastnosti : nepředpokládají se
 • Oxidační vlastnosti : nemá

 

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník