Drain back u solárního systému k ohřevu vody

Jedná se o řízený princip napouštění a vypouštění solárního okruhu, kolektorů. Tyto systémy jsou hojně využívány a vyzkoušeny v provozu v Holandsku. V Čr se tento systém používá minimálně. V případě potřeby elektronika vydá pokyn a systém se automaticky napustí a začne pracovat. Tento systém může být v některých případech vhodnější u velkých solárních soustav, kde dochází k častým stagnacím.

Výhody drain back systému

Solární systém se při nahřátí na požadovanou teplotu vypustí a kapalina tak nepodléhá degradaci. Solární systém má vyšší účinnost při použití vody jako teplonosného média. Voda sama osobě je vhodnější pro přenos  tepla, než teplonosné kapaliny na bázi glykolu. Zde se jedná ryze o schopnost přenosu tepla kapalinou. 

Nevýhody drain back systému

Systém založený na drain back platformě je složitější. Uvádí se, že se jedná o jednodušší systém, než klasický tlakový s nemrznoucí směsí -  s tímto se ale neztotožňujeme. Každý systém s drain back technologií je principiálně složitější. Další nevýhodou je vyšší cena. Aby se solární systém založení na technologii drain back správně vyprazdňoval je zapotřebí dodržet neustálý doporučený spád potrubí. Toto může být v někerých případech obtížné. Nevhodné pro použití plnění solárního systému vodou ze studny.

 

Shrnutí drain back solárních systémů

Systémy drain back jsou složitější a  dražší. Nutno dodžet minimální spády kvůli vyprazdňování. Argumenty, že jsou ekologičtější díky teplonosnému médiu - vodě, nepovažujeme za výrazné. Každý takovýto systém drain back by měl být napuštěn vodou, nezapoměňte však, že solární zásobníky s ocelovými výměníky nebo ostatními ocelovými součásti v systému budou způsobovat korozi. Navíc chemické složení vody nemusí  plně odpovídat požadavkům na teplonosné médium. Nemzrnoucí směsi obsahují glykoly a inhibitory koroze, které chrání jak rozvody, tak kolektory a výměník solárního zásobníku. Další nevýhodou může být častější napouštění a vypouštění u systémů, kde dochází k  větším a častějším odběrům. Tento systém bychom považovali za vhodnější u některých typů instalací s vakuovými solárními kolektory. Tyto systémy jsou velmi náchylné na stagnaci solárních kolektorů a  případnou degradaci nemzrznoucí kapaliny. Někdo uvádí jako výhodu tohoto systému, že je méně náchylný na případný únik kapaliny, poruchy. Toto ovšem nijak nesouvisí s volbou solárního systému nucený versus drain back. Zde se zcela jistě jedná o způsob provedení instalace solárního systému k ohřevu vody. Pokud je solární systém správně namontován, nedochází k žádným únikům solární kapaliny v jeho okruhu. Doporučujeme zůstat u osvědčených solárních systémů, nakonec je to i finančně výhodnější pro koncového zákazníka.